Konkurs plastyczny „Jak mogę pomóc pszczołom”

Nowy obrazLubelskie Kuratorium Oświaty zaprosiło szkoły i przedszkola do konkursu „Jak mogę pomóc pszczołom”, w którym i nasze przedszkole „Pod Krasnalem” wzięło udział. Projekt realizowany jest w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”. W ramach konkursu trzeba było samodzielnie narysować lub namalować odpowiedź na konkursowe pytanie „Jak mogę pomóc pszczołom?”. Praca miała być wykonana w wymiarze przestrzennym lub płaskim dowolną techniką. Czas nie sprzyja zabawom na świeżym powietrzu, dlatego dla młodych mieszkańców naszego regionu Lubelskie Kuratorium Oświaty opracowało specjalne „domowe” zadanie, celem którego jest:

 • upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o roli i znaczeniu pszczół,
 • ukierunkowanie uwagi na zagadnienia związane z szeroko pojętą ochroną środowiska,

w tym na utrzymanie bioróżnorodności flory regionu lubelskiego, równowagi między gatunkami i prawidłowego działania całego ekosystemu oraz podniesienia i utrzymania walorów estetycznych,

 • pobudzanie u dzieci kreatywności i zainteresowania otaczającą ich przyrodą oraz osobistej odpowiedzialności każdego człowieka za stan środowiska.

Do zwycięzców trafią atrakcyjne nagrody. Akcję w naszym przedszkolu podjęła pani Anna Nazaruk, udział wzięło dwoje dzieci z grupy V Michał K. i Jakub B.

Obraz 270 Obraz 242

 

 

 

 

 

 

Oto prace dzieci: Jakuba i Michała, które wzięły udział w konkursie! Dziękujemy dzieciom i rodzicom, czekamy na rozstrzygnięcie. Powodzenia!


OGŁOSZENIE

Przedszkole czynne jest

Od 11 maja 2020 r. w godz. 6.45 – 15.15

W pierwszej kolejności z przedszkola będą mogły skorzystać dzieci, których rodzice nie mają, możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Dzieci będą podzielone na dwie grupy:

 • I oddział (sala Krasnali) – dzieci z oddziału I i II przynosimy duży ręcznik kąpielowy, poduszka i kocyk albo kołderka w poszewce oraz piżama, ciapy, bielizna i rajstopy (zapasowe w razie „przygody” zostawiamy w szatni).
 • Oddział II (sala Elfów) – dzieci z oddziału III, IV i V przynosimy ciapy.

Przy wejściu na stoliku znajdują się ankiety do wypełnienia tylko pierwszego dnia przyjścia do przedszkola oraz do wypełnienia codziennie. Ankiety codzienne można zabrać do domu i przynosić wypełnione. Wypełnione ankiety dajemy wychowawcom. Na stoliku znajduje się również lista osób przebywających w przedszkolu na którą należy się wpisać każdego dnia.

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Dziecko przekazujemy wychowawcy w drzwiach na salę.

received_171922360791369

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby wchodzące na teren przedszkola zobowiązane są do:

 • osłony ust i nosa
 • posiadania rękawiczek lub dezynfekcji rąk przy wejściu 

  Procedura organizacji pracy Publicznego Przedszkola nr 1 w Parczewie w okresie epidemii

Na podstawie:

wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

1. Organizacja opieki w placówce

 1. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.
 2. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
 3. W grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.
 4. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m 2 na 1 dziecko i każdego opiekuna
 5. Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczeń kuchni, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych — np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.
 6. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany, firanki mi zasłony). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 7. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 8. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 9. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).
 10. Nauczyciele i personel pomocniczy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
 11. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 12. Pracownicy placówki zobowiązani są do codziennego wypełnienia ankiety dotyczącej swojego zdrowia./ załącznik nr 1/
 13. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 14. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 15. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 16. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
 17. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
 18. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 19. Ustala się kontakt telefoniczny jako sposób szybkiej komunikacji z rodzicami lub opiekunami dziecka.
 20. Należy zakupić termometr, najlepiej bezdotykowy (minimum 1 termometr na placówkę) oraz dezynfekować go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów, niż termometr bezdotykowy, dezynfekcji należy dokonać po każdym użyciu.
 21. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. /załącznik nr 2/
 22. Rodzice zobowiązani są codziennie wypełnić ankietę dotyczącą zdrowia dziecka. /załącznik nr 3/
 23. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu
 24. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie placówki, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości oraz zmianowości grup.
 25. Sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 26. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren placówki (np. spacer do parku).

2. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przed wejściem do budynku należy umieścić płyn dezynfekujący do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do placówki.
 2. Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 4. Należy monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników za pomocą dostępnych w placówce środków dezynfekujących.
 5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).
 7. Należy wywiesić w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk — instrukcje.
 8. Na bieżąco należy dezynfekować toalety.

 3. Organizacja żywienia

 1. Przy organizacji żywienia w placówce, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe — środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 2. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w salach, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdym posiłku. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 600 C lub je wyparzać.

 


ZDALNE NAUCZANIE W PRZEDSZKOLU

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Parczewie informuje,

że od dnia 26.03.2020 r. na utworzonych grupach społecznościowych poszczególnych oddziałów,

wychowawcy zamieszczać będą zdalną realizację

podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

W razie jakichkolwiek pytań można skontaktować się z wychowawcami

lub dyrektorem przedszkola.


Spotkanie z leśnikami

ptaki_w_budceDnia 10.03.2020 r. nasze przedszkole odwiedzili niezwykli goście p. Jowita Czaja i p. Jakub Kijewski – leśnicy z Nadleśnictwa Parczew. Celem spotkania było rozpoznawanie i nazywanie niektórych przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie i na polu. Dzieci dowiedziały się też, dlaczego nie należy płoszyć zwierząt spotkanych w lesie i na polu. Leśnicy opowiedzieli także, co robią zwierzęta wiosną. Przynieśli ze sobą dużo książek związanych ze zwierzętami, a także eksponaty znalezione w lesie – poroża. Przedszkolaki dowiedziały się jak należy prawidłowo zachować się podczas kontaktu ze zwierzętami leśnymi, a także że człowiek przebywający w lesie jest gościem i musi szanować zwyczaje gospodarzy – zwierząt i ptaków. Spotkanie odbyło się w dwóch grupach w grupie II i IV. Koordynatorem spotkania była p. Małgorzata Mikitiuk.

Mali przyrodnicy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i chętnie dzielili się swoim spostrzeżeniami na temat życia zwierząt leśnych. Informacje dotyczące lasu oraz jego ochrony, na pewno pozostaną w pamięci wszystkich przedszkolaków. Spotkanie to było niewątpliwie doskonałą okazją do kształtowania proekologicznych postaw u dzieci. Leśnicy zachęcali do odwiedzenia ścieżek edukacyjnych w Nadleśnictwie Parczew tj. – „Bobrówka” i „Jezioro Obradowskie”. Na koniec przedszkolaki otrzymały kolorowanki z rodzinami zwierząt. Ogromnymi brawami i uśmiechem podziękowały za tak ciekawe spotkanie.


Spotkanie z lekarzem weterynarii

DSC00787Zwierzęta domowe, hodowane na wsi, leśne czy egzotyczne, wszystkie są znane i bliskie dzieciom. Przedszkolaki bardzo chętnie poznają świat zwierząt, nazywają je i wiedzą, gdzie one żyją. Aby dowiedzieć się jeszcze więcej, na zaproszenie pani Małgorzaty Klej w dniu 6 marca 2020 r. w naszym przedszkolu gościła pani Estera Podgórska – Szpyt lekarz weterynarii. Celem spotkania było zapoznanie dzieci z zawodem weterynarza oraz zwrócenie uwagi jak, dbać i pielęgnować zwierzęta. Pani doktor w sposób przystępny dla najmłodszych zaprezentowała niezbędny sprzęt i akcesoria do opieki nad zwierzętami oraz do leczenia ich. Zwróciła uwagę na branie odpowiedzialności za los i zdrowie powierzonych im zwierząt.
Dziękujemy serdecznie pani Esterze mamie Darii i Martynki, które uczęszczają do naszego przedszkola, za poświęcony czas na praktyczną lekcję opieki nad zwierzętami.